HomeVoorwaarden

Algemene Voorwaarden

Onderstaand de algemene voorwaarden van ons bedrijf.

Welkom bij de Groenkrant (de Site). Hieronder vind je de voorwaarden (Regels) die gelden voor de Site. Door het bezoeken of gebruiken van de Site ga je akkoord met de Regels, en zeg je toe je te houden aan deze Regels en aan de toepasselijke wetgeving waar de Site onder valt. De Groenkrant behoudt zich het recht voor deze Regels op ieder moment te kunnen wijzigen, die wijziging gaat in op het moment dat deze op de Site is gepubliceerd. De Gebruiker is de natuurlijke of rechtspersoon die van de database in de Site gebruik maakt, om te vinden wat hij of zij zoekt. Met klant wordt bedoeld alle winkeliers en bedrijven die een overeenkomst met de Groenkrant hebben, zoals bepaald in de Algemene voorwaarden voor klanten.

De dienstverlening 1.1 De Groenkrant biedt de consument, winkelier, vereniging en bedrijf een online platform.

1.2 De Groenkrant faciliteert via de Site het contact tussen desbetreffende (hierna individueel te noemen 'klant' en gezamenlijk 'gebruikers').

1.3 De Groenkrant is nooit partij bij een overeenkomst tussen gebruikers.

1.4 De Groenkrant kan voor onderhoud of veiligheid tijdelijk worden gesloten.

1.5 De op de Groenkrant getoonde content is bedoeld voor de Nederlandse markt. Voor levering van diensten en producten in het buitenland gelden in veel gevallen andere voorwaarden en prijzen.

Het gebruik 2.1 Je gaat ermee akkoord dat alles wat je doet op de Site, of dat het gebruiken, lezen of kopiëren van (delen van) de Site is, alleen voor persoonlijk gebruik is.

2.2 Kopiëren, downloaden, wijzigen, aanpassen of op wat voor manier dan ook gebruik maken van de Site op een andere manier dan in de Regels staat is niet toegestaan.

2.3 Zonder schriftelijke toestemming van de Groenkrant is het ook niet toegestaan om de Site te scrapen voor een database, of op andere wijze de informatie op de Site te gebruiken voor zakelijke doeleinden.

2.3 De persoonlijke informatie die aan de Groenkrant verstrekt wordt, valt onder de privacy regels.

2.4 De Groenkrant is niet verplicht de door jou geposte Content te bewaren, vast te houden of een kopie ervan aan je te verstrekken, bovendien garandeert de Groenkrant geen vertrouwelijkheid van de geposte Content, anders dan volgens de privacy regels verplicht is.

Content 3.1 Onder content wordt verstaan: alle informatie die je aan ons of aan andere gebruikers verschaft bij de inschrijving, bij het bieden of aanbieden, in enige publieke ruimte op de site of door het kenbaar maken van je e-mailadres.

3.2 Jij alleen bent verantwoordelijk voor jouw informatie.

3.3 Voor jouw informatie gelden de volgende voorwaarden en regels zie

Regels voor het plaatsen van content. Je gaat ermee akkoord dat de door jou geposte content:

4.1 Strikt conform de waarheid te zijn en niet onjuist, onnauwkeurig of misleidend.

4.2 Niet aanstootgevend, schadelijk of agressief is. Daaronder valt bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, beelden die laten zien of taalgebruik waarin, gescholden of gevloekt wordt, van seksuele aard zijn, gestalkt, misbruikt of op wat voor manier dan ook gediscrimineerd wordt.

4.3 Anderen beschuldigt van illegale activiteiten, fysieke confrontaties beschrijft en/of seksuele intimidatie.

4.4 Van een soort is die niet over de goederen, service, sfeer of andere attributen van een bedrijf gaat, of die geen kwalitatieve waarde heeft (inclusief, maar niet uitsluitend, spam, ketting- of andere massaberichten).

4.5 Misleidend is, sluikreclame of andere soortgelijke zaken bevat, of een tegengesteld belang vertegenwoordigt.

4.6 Rechten van derden schendt, inclusief, maar niet uitsluitend het recht op privacy, recht van publiceren, copyright, handelsmerk, patent of ieder ander intellectueel recht of eigendom.

4.7 Niet van toepassing is op het onderwerp waarbij het geplaatst wordt. persoonlijke informatie of berichten bevat, zoals mailadressen, URL's, telefoonnummers en n.a.w. gegevens.

4.8 Commercieel is op een andere manier dan zoals mogelijk is voor winkeliers of andere bedrijven die klant zijn van de Groenkrant, inclusief, maar niet uitsluitend spam, onderzoeken, wedstrijden, pyramidespellen of andersoortig advertentiemateriaal.

4.9 Op wat voor manier dan ook aanstootgevend materiaal bevat, in het algemeen of aanstootgevend voor de Site.

4.10 Illegaal materiaal bevat, of ander materiaal dat op een of andere manier de wet overtreedt.

4.11 Mag niets bevatten dat een systeem, data of persoonlijke gegevens kan beschadigen, deze nadelig kan beïnvloeden, clandestien onderscheppen of ontzetten.

4.12 Mag geen aansprakelijkheid voor de portaalhouder teweegbrengen of verlies veroorzaken.

4.13 Mag niet verwijzen naar beschrijvingen of beschrijvingen bevatten van goederen of diensten die verboden zijn bij overeenkomst.

4.14 Tekst of beelden bevat, waarmee andermans identiteit wordt aangenomen (inclusief het gebruiken van andermans naam) of die aanstootgevende of niet toepasselijke (gebruikers)namen of handtekeningen bevatten.

4.15 Teksten of ander materiaal die niet in het Nederlands of Engels zijn, die versleuteld zijn of virussen, trojan horses, wormen, tijdbommen of andere mal- of spyware bevatten.

4.16 Verder mag je niet aannemen of suggereren dat door jou geposte content op wat voor manier dan ook wordt gesponsord of gesteund door de Groenkrant.

4.17 Jij alleen bent verantwoordelijk voor content die je plaatst en alle risico's van dien zijn voor jou.

4.18 Geplaatste content geeft niet de mening weer van de Groenkrant.

4.19 Mag geen geldende wet(ten) of andere regelgeving overtreden.

4.20 De Groenkrant behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om te weigeren nieuws, evenementen en felicitaties die in onze ogen deze Regels schendt, te plaatsen, herstellen, onzichtbaar te maken of te verwijderen.

4.21 De Groenkrant is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor content of claims, schade of verlies dat resulteert uit het gebruik van de Site of het daarop te vinden materiaal.

Eigendom van het content 5.1 Alle content die op de Site wordt geplaatst is zonder meer eigendom van de Groenkrant.

5.2 Jij neemt de verantwoordelijkheid dat je gerechtigd bent om het content en het exclusieve eigendom daarvan over te dragen aan de Groenkrant. Dit exclusieve eigendom houdt in dat de Groenkrant te allen tijde deze content kan gebruiken, licenseren, kopiëren, wijzigen, vertalen, verzenden en distribueren.

5.3 Je doet volledig afstand van ieder recht dat te maken heeft met de door jou geposte content.

Geschillen over Copyright/Auteursrecht 6.1 De Groenkrant volgt hiervoor de bepalingen zoals vermeld in de Nederlandse auteurswet. Zodra wij het bericht dat het auteursrecht of copyright geschonden zou zijn ontvangen, dat aan bovenstaande wetgeving voldoet, zorgt de Groenkrant ervoor dat de betreffende Content wordt verwijderd of onleesbaar gemaakt. Als klant dit vaker doet, behoudt de Groenkrant zich het recht voor het account te verwijderen.

6.2 Zie je Content die niet aan deze Regels voldoet, dan kunt je mailen naar www.info@degroenkrant.nl

Persoonsgegevensverwerking en Privacyverklaring 7.1 De Groenkrant gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens.

7.2 Voor het beheer van de website en de dienstverlening zijn jouw persoonsgegevens nodig. De persoonsgegevens zullen worden verzameld bij inschrijving.

7.3 Deze persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt zonder jouw toestemming.

7.4 Zodra jij je uitschrijft zullen de persoonsgegevens uit het systeem worden verwijderd.

7.5 De Groenkrant zal nimmer jouw persoonsgegevens verkopen, doorgeven of verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden.

7.6 Uitzondering op bovenstaande zijn wettelijke verzoeken.

7.7 De Groenkrant houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de nieuwe Europese richtlijnen en de aanpassing van de WBP daarop.

7.8 Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens heb je het recht alle gegevens die wij over jou hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren.

7.9 De Groenkrant stelt het portaal ter beschikking aan de gebruikers waardoor onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wetgeving op het gebied van privacy c.q. bescherming persoonsgegevens, de portaalhouder wordt beschouwd als “de verantwoordelijke” voor de persoonsgegevens.

7.10 De Groenkrant garandeert de verstrekte persoonsgegevens alleen te zullen gebruiken voor het doel waarvoor zij verstrekt zijn: het verwerken van persoonsgegevens voor informatieverstrekking over producten en diensten van deelnemende winkels, bedrijven en de Groenkrant.

7.11 De Groenkrant neemt passende maatregelen om de verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

7.12 Zodra jij je registreer op de Groenkrant gaat jij ermee akkoord dat de Groenkrant een deel van jouw gegevens te zien krijgt.

7.13 Als jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief kunnen een deel van jouw persoonsgegevens (o.a. e-mailadres) door de Groenkrant worden gebruikt voor promotionele en andere commerciële activiteiten. Hierbij valt te denken aan nieuws over de Groenkrant en aan de Groenkrant verbonden partijen. Jij stemt hiermee in als je voor de optie nieuwsbrief kiest.

7.14 Indien je geen informatie (meer) wenst te ontvangen, kun je dit aangeven door bij de nieuwsbrief af te melden via de afmeldknop. Dit zal dan worden verwerkt in ons systeem.

Privacy policy 8.1 De volgende gegevens worden op de Groenkrant verwerkt: • Ingevulde gegevens van gebruiker • IP-adres van gebruiker • Bezochte winkels • Bekeken producten • URL vanwaar de gebruiker kwam voor portaalbezoek • URL waar de gebruiker naartoe ging na portaalbezoek

8.2 Doel verwerking gegevens: • Voor informatievoorziening door middel van nieuwsbrief • Marketing- en statistische data te kunnen genereren ten behoeve van optimalisatie portaal en aanbod

8.3 Om het gebruik van de Groenkrant te vereenvoudigen, wordt gebruik gemaakt van cookies. Denk hierbij aan het onthouden van jouw wachtwoord op de computer of het onthouden van adresgegevens zodat je deze niet steeds weer moet invoeren.

8.4 Je kunt het gebruik van cookies weigeren; echter, sommige functies zullen niet of niet volledig werken als jouw computer geen cookies toestaat.

8.5 Plaatsing van cookies van derden wordt niet toegestaan, met uitzondering van Google Analytics voor inzicht in het gebruik van de Groenkrant.

8.4 Content verstrekt door de gebruiker op openbare gedeeltes van de site kan door zoekmachines worden geïndexeerd en opgenomen.

8.5 In de content van gebruikers kunnen links voorkomen naar externe sites. De veiligheid van deze sites kan niet worden gegarandeerd. Geadviseerd wordt de desbetreffende privacy policy te lezen.

8.6 De privacyverklaring vormt een onderdeel van de Algemene voorwaarden. Controleer daarom regelmatig deze algemene voorwaarden.

Links en zoekresultaten 9.1 De Groenkrant produceert automatisch zoekresultaten die refereren aan en/of een link bevatten naar andere partijen op het internet.

9.2 De Groenkrant heeft geen zeggenschap over deze sites of de inhoud daarvan. De Groenkrant kan niet garanderen dat de inhoud van deze sites accuraat, legaal en/of niet aanstootgevend is.

9.3 De Groenkrant staat niet achter de inhoud van andere sites en kan niet garanderen dat daar geen virussen op verspreid worden of dat je computer niet op een andere manier wordt aangetast.

9.4 Door het gebruiken van de Groenkrant en het klikken op een link naar een andere site, begrijp je en ga je akkoord dat eventuele opgelopen schade of verlies daardoor niet geclaimd kan worden bij de Groenkrant.

9.5 Als je een probleem hebt met een link, dan verzoeken wij jou dit te melden via www.info@degroenkrant.nl, waarna wij een en ander zullen onderzoeken en eventueel actie zullen ondernemen indien wij dat nodig vinden, waarbij dit uitsluitend door de Groenkrant wordt bepaald.

9.6 Winkels, horeca en andere bedrijven die op de Groenkrant staan en in de zoekresultaten terechtkomen, worden geselecteerd op de relevantie van hun inhoud op basis van de zoekterm(en).

Offline gedrag 10.1 Hoewel de Groenkrant het offline gedrag van gebruikers van de Site niet kan controleren, is het een schending van deze Regels om enige informatie die van de Groenkrant komt, op welke manier dan ook te gebruiken om een ander lastig te vallen, te misbruiken of te beschadigen.

10.2 Ook mag deze informatie niet worden gebruikt om te adverteren, te verkopen of anderszins te gebruiken voor commerciële doeleinden, anders dan door de Groenkrant ten behoeve van zijn/haar eigen bedrijf, tenzij hiervoor schriftelijk vooraf toestemming is gegeven.

Toegang en storing 11.1 Je gaat ermee akkoord dat je geen robot, spider, ander automatisch apparaat of handmatig proces zult gebruiken om toezicht te houden op de Groenkrant en de Content daarvan, of deze op enige wijze zult kopiëren voor oneigenlijk gebruik.

11.2 Verder ga je ermee akkoord dat je op geen enkele wijze de werking van de Groenkrant zult verstoren of proberen te verstoren.

Oneigenlijk gebruik van de Groenkrant 12.1 Illegaal en/of oneigenlijk gebruik van de Groenkrant, inclusief maar niet beperkt tot, zonder toestemming kopiëren of doorlinken naar de Groenkrant of het zonder toestemming gebruiken van een robot, spider of ander automatisch apparaat op de Groenkrant, zal worden onderzocht en indien nodig juridische actie zal worden ondernomen.

12.2 De Groenkrant heeft functies opgenomen in de Site om oneigenlijk gebruik van de Content tegen te gaan.

Schending van de Regels 13.1 Je gaat ermee akkoord dat bij schending van de Regels een financiële schadevergoeding wellicht niet toereikend zal zijn voor de Groenkrant en je stemt ermee in dat de Groenkrant recht heeft op een voorlopige voorziening en/of een andere passende compensatie of preventieve maatregelen ten behoeve van de Groenkrant, zonder dat hiermee het recht van de Groenkrant om andere maatregelen te treffen in geval van schending van de Regels, komt te vervallen.

Niet toewijzen 14.1 Deze Regels en alle rechten en licenties die hieronder worden verleend, mogen niet worden toegewezen of overgedragen door jou. Jij gaat ermee akkoord dat de Groenkrant deze Regels kan toewijzen zonder dat jij daarvoor toestemming hoeft te geven.

Indien en voor zover enige bepaling van deze Regels nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Regels onverminderd van kracht blijven. De nietige of vernietigde bepaling zal door de Groenkrant vervangen worden, met inachtneming van het doel en de strekking van deze Regels.

Deze Regels worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die uit deze Regels voortvloeien of anderszins verband houden met de Groenkrant worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze Regels, dan kun je contact opnemen met de Groenkrant via info@degroenkrant.nl